การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่          

Read more

ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เรื่อง ระบบนิเวศสวนทุเรียนน้ำขุ่น ชุดที่ 1 ระบบนิเวศสวนทุเรียนน้ำขุ่น นายพิพัฒน์ อินทนา  โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด คลิก  http://203.114.109.61/wordpress?download=2868

Read more

ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ แบบ KWDL เรื่อง การเคลื่อนที่

ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ แบบ KWDL เรื่อง การเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เมื่อจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายต่างระดับกัน   ดาวน์โหลด คลิก http://203.114.109.61/wordpress?download=2575  

Read more

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อชุด              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด  มนุษย์กับสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดย                      

Read more