ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

        19 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยนายพัทธ์ฐินันท์  สานุสันต์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา และกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนของเรา

Read more

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

        โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการเรียนการสอน เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว และคณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน

Read more

ประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

        3 ก.ย. 62 เวลา 14.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในที่ประชุม แจ้ง      ข้อราชการต่าง

Read more