พิธีไหว้ครู โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ปีการศึกษา 2562

        6 มิ.ย. 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

Facebook Comments