การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่องานวิจัย      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย              ไอศิการ์  ทุมมณี
ปีที่พิมพ์          2562

ดาวน์โหลด คลิก http://203.114.109.61/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/3บทคัดย่อนิเทศ.pdf

Facebook Comments