หลักภาษาแม่นยำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป รายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาแม่นยำ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย                 นางสาวชนิษฎาภัค  ปะระจะ
ตำแหน่ง             ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา         โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด คลิก    krujin2.pdf (12 downloads)

Facebook Comments