เลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 63

        29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 -15.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาดำเนินการกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  “เลือกคนดีเข้าสภา เข้าคูหากาเบอร์ที่ใช่” นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกติกาของสังคม ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ภาพกิจกรรม การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน อีกหนึ่งกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020
Facebook Comments