สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 การสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนที่ได้เรียนมาตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รู้ถึงผลการเรียนที่ผ่านมา เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน และนำไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563…

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เมื่อ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020
Facebook Comments