สอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

        โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 การสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนที่ได้เรียนมาตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รู้ถึงผลการเรียนที่ผ่านมา เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564…

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021
Facebook Comments