พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย ประจำปี 2563

        นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
        23 มี.ค.64 ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ผู้กระทำความดี ความชอบอัน ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นประโยชน์แก่ ประเทศ สาธรณชนด้วยความ อุตสาหะ มีความจงรักกักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี นับเป็นข้าราชการที่ดีตามกฎหมายและระเบียบ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
        โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 114 คน ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 45 คน และชั้นประถมาภรณ์มุงกุฎไทย จำนวน 69 คน.

Facebook Comments