ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

1. อาณาเขตที่ตั้งโรงเรียน
    โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  ตั้งอยู่ที่หมู่  9  ตำบลตาเกา   อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี
        - ทิศเหนือจรดถนนบ้านรุ่งตะวัน – บ้านหมากแหน่ง และพื้นที่หมู่บ้านรุ่งตะวัน
        - ทิศใต้จรดถนนบ้านรุ่งตะวัน – บ้านหมากแหน่ง และพื้นที่ไร่ของชาวบ้านรุ่งตะวัน
        - ทิศตะวันออกจรดไร่ของชาวบ้านรุ่งตะวัน
        - ทิศตะวันตกจรดพื้นที่หมู่บ้านรุ่งตะวันและถนนเดชฯ – น้ำยืน
    บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น มีสวนพฤกษศาสตร์และต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเติมในบริเวณโรงเรียน มีสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ เช่น สนาม
ฟุตบอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง สวนสุขภาพ มีแหล่งเรียนรู้ภายใน ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบรรยากาศสภาพที่เอื้ออำนวยในการศึกษาค้นคว้า ทั้งในและนอกห้องเรียน

2. ระยะทาง
        ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร

3. ปรัชญาของโรงเรียน
        “ การศึกษา  คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ”

4. คติธรรมประจำโรงเรียน
        “ นิมิ ตํ  สาธุรูปานํ  กตญญูกตเวทิตา ”
        ความกตัญญู  เป็นเครื่องหมายของคนดี

5. คำขวัญ 
        “ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  นำสังคม ”

6. สีประจำโรงเรียน         
        “ ฟ้า – ขาว ”

7. ชื่อย่อโรงเรียน 
        “ น.ข. ”

8. อัตลักษณ์โรงเรียน
     "ไหว้สวย ยิ้มสดใส"

9. ตราสัญลักษณ์
                                          “เทียนส่องแสงสว่างบนดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำ”
                         เทียน                หมายถึง     ครูผู้ให้แสงสว่างแก่นักเรียน
                         น้ำตาเทียน         หมายถึง     ความเสียสละของครู  เพื่อการพัฒนาทุก ๆ  ด้าน
                         ดอกบัว              หมายถึง     จังหวัดอุบลราชธานี
                         น้ำ                    หมายถึง     ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตั้งโรงเรียน

10. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ประกอบด้วย 1 เทศบาล 3  ตำบล  ดังนี้
    1. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก  จำนวน 6 โรงเรียน  คือ
        1.1 โรงเรียนบ้านตาโอง
        1.2 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย
        1.3 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
        1.4 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
        1.5 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิง
        1.6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
    2. ตำบลตาเกา  จำนวน 3 โรงเรียน คือ
                2.1 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
                2.2 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น
        2.3 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
    3. ตำบลโคกสะอาด จำนวน 3 โรงเรียน คือ
                3.1 โรงเรียนบ้านห้วยยาง
        3.2 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
                3.3 โรงเรียนบ้านโนนยาง
        4. ตำบลไพบูลย์  จำนวน 8 โรงเรียน คือ
        4.1 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
                4.2 โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
                4.3 โรงเรียนบ้านหนองโด
                4.4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
                4.5 โรงเรียนบ้านไพบูลย์
                4.6 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์
                4.7 โรงเรียนบ้านหนองดุม
                4.8 โรงเรียนบ้านแสนถาวร