วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

        “การจัดการศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐาน สถานศึกษาเป็นระเบียบภายใต้กิจกรรม 9 ส และมุ่งความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่น”

พันธกิจ (Mission)
        1) พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
        2) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        3) สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
        4) สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรม ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่น
        5) ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอก  และสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
        1) สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
        3) มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้
        4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน และทำนุบำรุงวัฒนธรรม  ประเพณี ที่ดีงานของท้องถิ่น เห็นความสำคัญ รักและภูมิใจในความเป็นไทย
        5) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
        1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
        2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        3) ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนา สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
        4) ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
        5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)
        6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        7) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        8) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        9) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา