กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุมาลัย ขวัญยืน
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายพิพัฒน์ อินทนา
ตำแหน่ง ครู

นางสุทธิรัตน์ ชาวศรี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัชรินทร์ นิลภา
ตำแหน่ง ครู

นางประทิน มานะพิมพ์
ตำแหน่ง ครู

นางสุนันทา คณากรณ์
ตำแหน่ง ครู

นางกิตติยา จันทร์หง่อม
ตำแหน่ง ครู

นายชุติเดช จันทร์หง่อม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอุมาพร บุญประจำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู