บุคลากร

นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
ครู คศ.3
นายพิพัฒน์ อินทนา
ครู คศ.3
นางฉริยา นามโคตร
ครู คศ.3
นางสาวนิตยา ครองยุติ
ครู คศ.3
น.ส.สัมฤทธิ์ นนท์ชะนะ
ครู คศ.3
น.ส.ชนิษฎาภัค ปะระจะ
ครู คศ.3
นายสุทธวิทย์ มานะพิมพ์
ครู คศ.3
เกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์
ครุ คศ.3
น.ส.สุมาลัย ขวัญยืน
ครู คศ.3
นางสาวพัสนี สีระบุตร
ครู คศ.2
น.ส.อุไรพร บรรพตาธิ
ครู คศ.2
นางสาวมนฤดี บุษบงค์
ครู คศ.2
นางลำเพียง กะวันทา
ครู คศ.2
นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
ครู คศ.2
นางสุทธิรัตน์ ชาวศรี
ครู คศ.2
นายนฎิศวร์ สายโสม
ครู คศ.2
นายกฤษณา เวระนะ
ครู คศ.2
นางสาวนุจรี พรมมนตรี
ครู คศ.2
นางอินธิรา ตัดโท
ครู คศ.2
นางสาวเทพนารี สุภาพ
ครู คศ.2
นางประทิน มานะพิมพ์
ครู คศ.2
นายประสิทธ์ ธรรมมา
ครู คศ.2
นางสาวสมาพร มิพล
ครู คศ.2
นางสาวลำดวน สานันต์
ครู คศ.2
นายนิธิศ ตะบองทอง
ครู คศ.2
นายปรัชญา สุดมี
ครู คศ.2
นายทวี แก้วคำสอน
ครู คศ.1
นางสุนันทา คณากรณ์
ครู คศ.1
นางกิตติยา จันทร์หง่อม
ครู คศ.1
นางสาวจิตต์วิไล ภูมลี
ครู คศ.1
ประกฤษฏิ์ ทองดอนดู่
ครู คศ.1
นางธิดารัตน์ บุญขาว
ครู คศ.1
นายอภิชาติ บุญเลิง
ครู คศ.1
นายจิรัณวรรธน์ พละศักดิ์
ครู คศ.1
นายชุติเดช จันทร์หง่อม
ครู คศ.1
นางพัชรินทร์ อรุณเรือง
ครู คศ.1
นางสาวอำภา คำศรี
ครู คศ.1
นายจักรภพ รัตนวรรณ
ครูผู้ช่วย
นางสาวชนันรัตน์ ศรไชย
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุติพร ศรีลาศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นายศุภวัฒน์ คำแน่น
ผู้ช่วยครู
สุขใส ทองกุล
ผู้ช่วยครู
วิไลวรรณ ยิ่งนอก
ผู้ช่วยครู
สุพัตรา ศรีมาวงษ์
ผู้ช่วยครู
อรญา แถลงสุข
ผู้ช่วยครู
สิริวรรณ วรรณสิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิทยา นนท์ชะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒินันทชัย พงษ์ด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเมฆ ศรีพรม
ยาม
เสียงทอง อินธิปัญญา
นักการภารโรง
นายธนาธิป เมียดธิมาศ
นักการภารโรง