คณะกรรมการสถานศึกษา


นายพัทธ์ฐินันท์  สานุสันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
นางธัญญารัตน์ อนุยันต์
ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ
นายพิพัฒน์ อินทนา
ผู้แทนครู

กรรมการ
นายเสริม เดสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ
นายสนอง ศรีสะอาด
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ
นางสาวอรพรรณ สานุสันต์
ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ
นายละเอียด สิริวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
นายอภิชาติ ยอดพุทธ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
นางอำนาจ เบญจวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
นายกิตติ ศรีสมุทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
นายถาวร บุญอุดม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายบุญศรี วสุรีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
พระครูอรุณจันทาภรณ์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
พระอาจารย์แสง โชติวโร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
กรรมการและเลขานุการ