คณะผู้บริหาร


นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางไอศิการ์ ทุมมณี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางฉริยา นามโคตร
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายชาลี โพธิ์พรหม
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน