คณะผู้บริหาร


นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางไอศิการ์ ทุมมณี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางฉริยา นามโคตร
รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายชาลี โพธิ์พรหม
รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน