กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชนิษฎาภัค ปะระจะ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิตยา เสนาะคำ
ตำแหน่ง ครู

นางลำเพียง กะวันทา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวมนฤดี บุษบงค์
ตำแหน่ง ครู

นายประกฤษฏิ์ ทองดอนดู่
ตำแหน่ง ครู