กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเทพนารี สุภาพ
ตำแหน่ง ครู

นายทวี แก้วคำสอน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิตต์วิไล ภูมลี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาวอรญา แถลงสุข
ตำแหน่ง ครู