กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเทพนารี สุภาพ
ตำแหน่ง ครู

นายทวี แก้วคำสอน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิตต์วิไล ภูมลี
ตำแหน่ง ครู

นายจักรภพ รัตนวรรณ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวชนันรัตน์ ศรไชย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจุติพร ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวอรญา แถลงสุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู