กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางธิดารัตน์ บุญขาว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางฉริยา นามโคตร
ตำแหน่ง ครู

นายกฤษณา เวระนะ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวลำดวน สานันต์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุขใส ทองกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู