กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางธิดารัตน์ บุญขาว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางฉริยา นามโคตร
ตำแหน่ง ครู

นายกฤษณา เวระนะ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวลำดวน สานันต์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุขใส ทองกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

นางสาวณัฐจิตรา นันทะสาร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู