กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประสิทธิ์ ธรรมมา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัชนี ภูมลี
ตำแหน่ง ครู