กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอำภา คำศรี
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนฎิศวร์ สายโสม
ตำแหน่ง ครู

นางอินธิรา ตัดโท
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุดารัตน์ เติมทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู