กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสัมฤทธิ์ นนท์ชะนะ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสุทธวิทย์ มานะพิมพ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสมาพร มิพล
ตำแหน่ง ครู

นายนิธิศ ตะบองทอง
ตำแหน่ง ครู

นายอภิชาติ บุญเลิง
ตำแหน่ง ครู

  นายจิรัณวรรธน์ พละศักดิ์
ตำแหน่ง ครู
นายศุภวัฒน์ คำแน่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู