กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปรัชญา สุดมี
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัสนี สีระบุตร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนุจรี พรมมนตรี
ตำแหน่ง ครู