เจ้าหน้าที่ พนักงาน

นางสาวสิริวรรณ วรรณสิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายวิทยา นนท์ชะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวุฒินันทชัย พงษ์ด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเมฆ ศรีพรม
ยาม

นางสาวเสียงทอง อินธิปัญญา
ภารโรง

นายธนาธิป เมียดธิมาศ
นักการภารโรง

นายกำจัด เมียดตะแก
นักการภารโรง