ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ.  2538 เมื่อปี 2535 ได้เปิดทำการสอนปีแรก โดยเป็นสาขาโรงเรียนน้ำยืนวิทยา (สาขาตาเกา) มีนายเรืองฤทธิ์ วรจิต เป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียนในการจัดตั้งครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากชุมชนและสภาตำบลตาเกา ในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน
98 คน จัดชั้นเรียน 3-0-0/- โรงเรียนแต่งตั้งให้นางสาวเล็ก แซ่ลิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ประสานสาขาปีการศึกษา 2536 สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่ม
จากเดิมอีก 3 ห้องเรียน และมีนักเรียน ม.1 จำนวน 145 คน  ต่อมานางสาวเล็ก แซ่ลิ่ม  กลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืน
วิทยา และแต่งตั้งให้นายประมวล แสวงสาย ตำแหน่งอาจารย์ 2 มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาแทน ปีการศึกษา 2537 สร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวเพิ่มจากเดิมอีก 2 ห้องเรียน รับนักเรียน ม.1  จำนวน 108 คน ได้รับตำแหน่งครู-อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา อัตราจ้างจำนวน 2 คน และ
นักการภารโรง  จำนวน 1 คน  ด้วยเงินงบประมาณ รวม 3 คน และอัตราจ้างด้วยเงินอุดหนุนหรือเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
จำนวน 8 คน
    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็น  “โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา”  โดยมีนายสันต์ชัย  พุทธบุญ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนน้ำยืนวิทยามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา และได้รับบริจาคที่ดินก่อสร้างโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาจากนางสำเนียง 
ยอดพุทธ บริจาคที่ดินจำนวน 36 ไร่เศษ และนายประพันธ์ ติจะนา บริจาค 15 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่  51.48  ไร่
        วันที่ 13 กรกฎาคม 2538 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประมวล แสวงสาย อาจารย์ 2 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
        ปี พ.ศ. 2546 นายประถมชัย ทุมเมฆ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2548
        ปี พ.ศ. 2548 นายลำพอง ทองปน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จนถึง พ.ศ.2553
        ปี พ.ศ. 2553 นายบวร บุญญา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาจนถึง พ.ศ.2556
        ปัจจุบันมีนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน